Lange termijn visies zijn een noodzaak
Kinderdijk
Kinderdijk
We kunnen laaggelegen polders niet voor eeuwig droog houden

Waterdruk

door zeespiegelstijging na toename van broeikasgassen en opwarming van de Aarde
IPCC 1/5
IPCC 2/5
IPCC 3/5
IPCC 4/5
IPCC 5/5
IPCC 5/5
Tweederde van de bouwplannen ligt onder NAP
Tweederde van de bouwplannen ligt onder NAP

Ruimteclaims

Hoeveel ruimte hebben we nodig en hoeveel ruimte hebben we?
Oplossingen liggen in slimme combinaties zodat we de schaarse ruimte multi­functioneel gebruiken

Stedelijk landschap

Nederland bestaat in 2121 uit een ‘Duinstad’, het ‘Blauwe Hart’ en een ‘Kantstad’.

NL2121

De huidige Randstad is straks opgedeeld in twee delen

Kantstad

Kleine en middelgrote steden in een groene omgeving

Duinstad

Achter de versterkte Kustboog van brede en hoge duinen

Blauwe Hart

Van Groene Hart naar Blauw Hart: Stadspolders en Meedeindorpen

Zeewaarts

Een productieve Noordzee met duurzame energie en teelt
In het laaggelegen polderland
is een lagunestad verrezen
PERSPECTIEF 2121
Schiphol is verplaatst naar de Noordzee
Backcasting
Hoewel er al honderden jaren voor Lely gesproken werd over de inpoldering van de Zuiderzee, was Cornelis Lely de eerste die een technisch uitvoerbaar plan presenteerde, dat een oplossing bood voor problemen zoals de afwatering van de IJssel
Pampus 2121 – wonen met water, stadsdijken, en meedein­dorpen als nieuwe stadsvorm

Hoe gaan we woningen maken?

De komende eeuw zal een toename van de bevolking een grotere behoefte aan diverse stedelijke functies met zich meebrengen. Deze trends in combinatie met de transformatie van het landschap en de intensivering van het verkeersnetwerk zullen de vorming van drie metropolitane gebieden stimuleren: de ontwikkeling van de Kantstad, de versterking van de Kustboog en Duinstad, en de verandering naar het Blauwe Hart. De condities in deze gebieden variëren en zullen aanleiding zijn tot diverse nieuwe vormen van bouwen en nieuwe woonmodellen, die gecombineerd worden met natuur en productie.

Hoe gaan we leven met het water?

Water komt in Nederland uit alle richtingen, en in de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden zoals hevige buien maar ook hittestress en droogte. Door de zeespiegelstijging neemt de waterdruk toe, waardoor water onder (en soms over) de waterkeringen binnendringt en onze bodems verzilten. Door onze grote rivieren komt het water ook regelmatig in pieken vanuit riviergebieden die zich uitstrekken tot aan de Alpen.

Hoe gaan we de natuur inrichten?

De toekomst is er een die is ontworpen met de natuur. Om een veerkrachtiger landschap te bouwen dat gezond en biodivers is. Een internationale kijk biedt een groen netwerk, verweven over het land en de zee, dat diverse landschappen met elkaar verbindt. De natuurinclusieve benadering kijkt naar een nieuwe manier om het land te ontwikkelen, waarbij de natuur wordt gezien als een kracht die in staat is om de extreme milieuproblemen van de komende eeuw te verzachten.

Hoe gaan we energie opwekken en opslaan?

De energietransitie vergt grote ruimtelijke transformaties. In plaats van niet-hernieuwbare energiebronnen zullen nieuwe technologieën zoals waterstof, thermische warmte, getijden-, wind- en zonne-energie een belangrijke rol gaan spelen. Al deze technologieën hebben uiteenlopende ruimtelijke claims en implicaties. In het scenario wordt uitgegaan van een groei op lange termijn van windenergie op zee als gevolg van de uiteenlopende aanspraken op land. Dit betekent een omschakeling naar een blauwe waterstof economie, die afhankelijk zou zijn van hernieuwbare energie als brandstof voor vervoer, industrie en verwarming.

Hoe maken we een productief landschap?

Grootschalige veranderingen in het landschap en de beschikbare technologieën zullen de traditionele productiemethoden veranderen. De Noordzee biedt een radicale uitgestrektheid van ecologisch potentieel, een combinatie van productie- en natuurgebied. De vele schakeringen blauw die de binnenlandse delta zullen veranderen, bieden nieuwe productiemogelijkheden, die met het milieu verweven zijn. De teelten zullen meer gericht zijn op terroir, gebiedseigen kwaliteit.

Hoe gaan we ons verplaatsen?

De logistiek van de grote internationale goederenvervoer netwerken zal geleidelijk veranderen. Er wordt minder gevlogen. Het spoor en de toekomstige hogesnelheidsnetten worden de belangrijkste vervoersnetwerken in Europa.

In Nederland zal een intensivering van het lokale openbaar vervoer worden ingevoerd, terwijl grote projecten zoals Schiphol aan Zee Nederland met de rest van de wereld zullen verbinden. Vooruitgang in scheepvaart technologie creëert een efficiënter, schoner en goed verbonden transportnetwerk.
Hoe zie jij de toekomst van Nederland?
Denk en doe mee!